ධීවර සහ ජලජීවී වගාව සඳහා බලාපොරොත්තු සලකා බලයි

නවතම ප්රවෘත්ති

, ලෝක බැංකුව, ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ, ජාත්යන්තර ආහාර ප්රතිපත්ති පර්යේෂණ ආයතනය විසින් නව සම වාර්තාව ධීවර සහ ජලජීවී වගාව සඳහා බලාපොරොත්තු බලයි.

ජලජ ශාක විශේෂ 567 ක් පමණ දැනට විශේෂ තුළ මෙන්ම ඒවා අතර දෙකම ජාන විවිධත්වයක් ධනය නියෝජනය, ලොව පුරා වගා කර ඇත.

ජලජීවී වගා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් දුප්පත්ම ගොවීන් සමහර දෙකම විසින් හා බහු ජාතික සමාගම් විසින් සිදු කරයි.


පළ කාලය: මාර්තු-13-2018
WhatsApp Online Chat !