• ගැඹුරු මුහුදේ කූඩුව

  • මිරිදිය කූඩුව

Evergrowing මිරිදිය හා විදේශීය මුහුදු මත්ස්ය නිෂ්පාදනය සඳහා පාවෙන මාළු කූඩු ප්රමුඛ සැපයුම්කරුවෙකු වේ. අපි ඔබේ අවශ්යතා සහ දේශීය කොන්දේසි කුදු මහත් උසස් තත්ත්වයේ මාළු කූඩු නිර්මාණය හා ලබා දීමට කැප වේ.

මසුන් ඈල්ලීම වල් මාළු තොග සැලකිය යුතු ක්ෂයවීම හේතු වී ඇත. මාළු කූඩුව ගොවි මෙම ප්රශ්නයට පාරිසරික තිරසර විසඳුමක් ලෙස පවතී. Evergrowing සංවර්ධනය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සහ පාවෙන මාළු කූඩු විවිධ වර්ග අලෙවි මත වැඩ කර ඇත ...

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

නව ව්යාපෘතිය

WhatsApp Online Chat !