به نظر می رسد در چشم انداز شیلات و آبزی پروری

آخرین اخبار

گزارش مشترک جدید توسط بانک جهانی، FAO و موسسه تحقیقات سیاست بین المللی مواد غذایی به نظر می رسد در چشم انداز شیلات و آبزی پروری.

درباره 567 گونه های آبزی در حال حاضر در سراسر جهان کشت، به نمایندگی از ثروت از تنوع ژنتیکی درون و بین گونه ها.

آبزی پروری توسط هر دو برخی از فقیرترین کشاورزان در کشورهای در حال توسعه و توسط شرکت های چند ملیتی انجام می شود.


زمان ارسال: مار-13-2018
WhatsApp Online Chat !